کارخانجات اسید سولفوریک

کارخانجات اسید سولفوریک

لیست کارخانجات اسید سولفوریک

رديف عنوان پروژه مشخصات كارفرما
۱ تهیه کندل های برج جذب نوع کندل ها:Fiber Wind

تعداد کندل های جذب برج: ۱۸عدد

نحوه استقرار کندل ها: Standing Pose

شرکت اسیدسازان زنجان
۲ تهیه Demister Pad تعداد Demister Pad: 2 عدد

محل نصب: برج جذب نهایی

جنس: استنلس استیل S.S316

قطر: ۱۶۰۰ میلیمتر

ضخامت: ۲۰۰ میلیمتر

شرکت آذرکاوان شیمی
۳ تهیه کندل های برج جذب نوع کندل: Fiber Wind

تعداد کندل های جذب برج میانی: ۳ عدد

تعداد کندل های جذب برج نهایی: ۳ عدد

نحوه استقرار کندل ها: Standing Pose

وایر مش: توری از جنس استنلس استیل S.S316

قطر: ۹۵۰ میلیمتر

ضخامت: ۱۵۰ میلیمتر

شرکت کاسپین اسید
۴ تهیه کندل های برج جذب نوع کندل: Fiber Wind

تعداد کندل های جذب برج میانی: ۳ عدد

تعداد کندل های جذب برج نهایی: ۳ عدد

نحوه استقرار کندل ها: Standing Pose

وایر مش: توری از جنس استنلس استیل S.S316

قطر: ۹۵۰ میلیمتر

ضخامت: ۱۵۰ میلیمتر

شرکت زرین مهد شیمی سمنان
۵ تهیه کندل های برج جذب نوع کندل: Fiber Wind

تعداد کندل های جذب برج میانی: ۳ عدد

تعداد کندل های جذب برج نهایی: ۳ عدد

نحوه استقرار کندل ها: Hanging Type

وایر مش: توری از جنس استنلس استیل S.S316

قطر: ۹۵۰ میلیمتر

ضخامت: ۱۵۰ میلیمتر

شرکت اسید نوین گستر ارومیه
۶ تهیه کندل های برج جذب نوع کندل: Fiber Wind

تعداد کندل های جذب برج میانی: ۳ عدد

تعداد کندل های جذب برج نهایی: ۳ عدد

نحوه استقرار کندل ها: Standing Pose

وایر مش: توری از جنس استنلس استیل S.S316

قطر: ۹۵۰ میلیمتر

ضخامت: ۱۵۰ میلیمتر

شرکت سپیدان اسید
۷ تهیه کندل های برج جذب نوع کندل: Fiber Wind

تعداد کندل های جذب برج میانی: ۳ عدد

تعداد کندل های جذب برج نهایی: ۳ عدد

نحوه استقرار کندل ها: Standing Pose

وایر مش: توری از جنس استنلس استیل S.S316

قطر: ۹۵۰ میلیمتر

ضخامت: ۱۵۰ میلیمتر

شرکت آذر کیمیا اسید