کارخانجات اسید سولفوریک

کارخانجات اسید سولفوریک

لیست کارخانجات اسید سولفوریک

رديف عنوان پروژه مشخصات كارفرما
1 تهیه کندل های برج جذب نوع کندل ها:Fiber Wind

تعداد کندل های جذب برج: 18عدد

نحوه استقرار کندل ها: Standing Pose

شرکت اسیدسازان زنجان
2 تهیه Demister Pad تعداد Demister Pad: 2 عدد

محل نصب: برج جذب نهایی

جنس: استنلس استیل S.S316

قطر: 1600 میلیمتر

ضخامت: 200 میلیمتر

شرکت آذرکاوان شیمی
3 تهیه کندل های برج جذب نوع کندل: Fiber Wind

تعداد کندل های جذب برج میانی: 3 عدد

تعداد کندل های جذب برج نهایی: 3 عدد

نحوه استقرار کندل ها: Standing Pose

وایر مش: توری از جنس استنلس استیل S.S316

قطر: 950 میلیمتر

ضخامت: 150 میلیمتر

شرکت کاسپین اسید
4 تهیه کندل های برج جذب نوع کندل: Fiber Wind

تعداد کندل های جذب برج میانی: 3 عدد

تعداد کندل های جذب برج نهایی: 3 عدد

نحوه استقرار کندل ها: Standing Pose

وایر مش: توری از جنس استنلس استیل S.S316

قطر: 950 میلیمتر

ضخامت: 150 میلیمتر

شرکت زرین مهد شیمی سمنان
5 تهیه کندل های برج جذب نوع کندل: Fiber Wind

تعداد کندل های جذب برج میانی: 3 عدد

تعداد کندل های جذب برج نهایی: 3 عدد

نحوه استقرار کندل ها: Hanging Type

وایر مش: توری از جنس استنلس استیل S.S316

قطر: 950 میلیمتر

ضخامت: 150 میلیمتر

شرکت اسید نوین گستر ارومیه
6 تهیه کندل های برج جذب نوع کندل: Fiber Wind

تعداد کندل های جذب برج میانی: 3 عدد

تعداد کندل های جذب برج نهایی: 3 عدد

نحوه استقرار کندل ها: Standing Pose

وایر مش: توری از جنس استنلس استیل S.S316

قطر: 950 میلیمتر

ضخامت: 150 میلیمتر

شرکت سپیدان اسید
7 تهیه کندل های برج جذب نوع کندل: Fiber Wind

تعداد کندل های جذب برج میانی: 3 عدد

تعداد کندل های جذب برج نهایی: 3 عدد

نحوه استقرار کندل ها: Standing Pose

وایر مش: توری از جنس استنلس استیل S.S316

قطر: 950 میلیمتر

ضخامت: 150 میلیمتر

شرکت آذر کیمیا اسید