سیستم کاتالیست کاهنده NOX

سیستم کاتالیست گزینش‌گر کاهنده (SCR) جهت دنیتریفیکاسیون گاز خروجی از دودکش‌ها، شامل فرایند کاهش NOX بر روی بستر کاتالیزوری با استفاده از موادی مانند آمونیوم و اوره می‌باشد. دمای مناسب مورد نیاز از طریق تبادل گرمایی گاز- گاز و یک منبع حرارتی خارجی کنترل می‌شود. با عبور گاز دودکش از یک بستر کاتالیزوری، NOX به نیتروژن و آب کاهش می‌یابد. همچنین ممکن است راکتور مجهز به یک لایه اضافی برای اکسیداسیون ترکیبات آلی سمی باشد.

این واکنش، یک واکنش سطحی NO و NO2 با افزودنی NH3 با توجه به مکانیزم واکنش زیر است:

NO + NO2 + 2NH3□( →┴(catalyst (150-550@C)) ) 4N2 + 6H2O

4NO + 4NH3 + O2□( →┴(catalyst (150-550@C)) ) 4N2 + 6H2O

2NO2 + 4NH3 + O2□( →┴(catalyst (150-550@C)) ) 2N2 + 6H2O

مراحل دقیق واکنش بیان شده به شرح زیر است:

مراحل انجام واکنش در سطح کاتالیست

 1. انتقال NH3 از جریان گاز به سطح کاتالیزور و جذب بر روی کاتالیزور
 2. انتشار NO یا NO2 از جریان گاز، تماس با NH3 جذب شده، واکنش و انتشار با گازهای تولید شده به جریان گاز لوله بخار
 3. انتشار اکسیژن (O2) به کاتالیزور و احیاء مرکز فعال کاتالیزور

علاوه بر واکنش‌های اصلی ذکر شده، اکسیداسیون دی اکسید گوگرد (SO2) به تری اکسید گوگرد (SO3) بر اساس مکانیزم واکنش زیر رخ می دهد:
2SO2 + O2□( →┴(catalyst ( F (T))) ) 2SO3

ورق معمولی یک پلنت DeNOx در طرح‌های زیر طرح‌بندی می‌شوند:

پلنت DeNox

نمونه‌ای از کاتالیست ساچمه‌ای DeNOX:

تصویر کاتالیست ساچمه‌ای DeNox

پلنت حذف NOX بر روی کاربری‌های موتور:

 ارکان گستر، کاتالیست‌های انتخابی در کاربری‌های موتور با ویژگی‌های خاصی برای ارتقای عملکرد و قابلیت اطمینان آن ارائه می‌دهد.

راکتور SCR ممکن است با یک لایه اضافی برای اکسیداسیون ترکیبات سمی یا برای اکسیداسیون CO بارگذاری شود. یک لایه اضافی دیگر نیز می‌تواند از طریق فیلتراسیون و اکسیداسیون سطح محتوای ذرات آلی حذف کند. به عنوان استاندارد، SCR می‌تواند با یک تله فسفر مخصوصا برای کاربردهای بیولوژیکی ساخته شود.

سیستم کاتالیزوری کاهنده NOX از عناصر اصلی زیر تشکیل می‌شود:

 • کاتالیست SCR, DeNOx
 • کاتالیست اسید سولفوریک
 • سیستم تزریق و ذخیره مواد
 • شبکه تزریق آمونیا
 • تبادل کننده حرارتی
 • کنترل سیستم محلی
 • تحلیل گر NOx

سیستم حذف NOX بدون کاتالیست (SNCR (Selective Non Catalytic Reduction نازل تزریق آمونیاک یا محلول اوره

سیستم SNCR برای حذف NOx از جریان گاز با استفاده از اسپری نازل با مواد اوره یا آمونیاک در محفظه احتراق استفاده می‌شود.

سیستم SNCR معمولا با اجزای زیر تشکیل می‌شود:

 • نازل تزریق آمونیاک یا محلول اوره

تصویر نازل تزریق آمونیاک

 • سیستم ذخیره سازی و میزان دوز واکنش‌دهنده

دوزینگ پمپ (Dosing Pump)
تصویر دوزینگ پمپ (Dosing Pump)

 • سیستم کنترل محلی (PLC)

سیستم کنترل محلی (PLC)
تصویر سیستم کنترل محلی (PLC)

 • آنالیزر  NOx

NOx Analyzer
تصویر NOx Analyzer