خدمات

نازل‌های پودر کننده (اتمیزه کردن) سیستم حذف ذرات روغن در گردش حذف کننده ذرات و بخارات مایع (Fiber wind candles)
صنایع اسید سولفوریک