آرشیو برچسب های: کنترل بو نامطبوع H2S

کنترل بو نامطبوع H2S

کنترل بو نامطبوع H2S

کنترل بو نامطبوع H2S برش هاي نفتي و ترکيبات هيدروکربوري  اغلب داراي ترکيبات گوگردي بدبو هستند. ترکيبات گوگردي همگي داراي بوي زننده با آستانه بويايي بسيار پايين هستند. غالبا عامل اصلی بوی نامطبوع در هیدروکربورها، به صورت شاخص مرکاپتان ها هستند و کنترل بو نامطبوع H2S یک دغدغه جدی است. مرکاپتان ها نوعی ترکیبات آلی […]