Tag Archives: سیستم توزیع جریان ماده خنثی

اسکرابر تر (wet scrubber)

اسکرابر تر (wet scrubber) اسکرابر تر (wet scrubber) برای حذف ذرات وبخارات  آسیب رسان اعم از بخارات اسید، مواد شیمیایی سمی و دارویی، قبل خروجی اگزاست فن قرار میگرد، اسکرابر تر با توجه به استاندارد حجمی از  طراحی و شامل موارد زیر می باشد : بدنه برج اسکرابر تر سیستم توزیع جریان ماده خنثی کننده […]